عضو دیگری از خانواده ترافل، با تغییر شکل از میله ای به مستطیلی ارائه شده است.

که شکل آن یادآور مفهوم آشنای پارکت در صنعت تزئین ساختمان می باشد.

سحرآمیز بر این باور است که می تواند برای شما عزیزان دکوراتور ؛ همگام با بازار روز جهانی

جدیدترین محصولات تزئینی در زمینه های تاپینگ کاور اینکلوژن را فراهم آورد.