برای تهیه پاپس کیک کلاسیک می‌توانید از شکلات های سکه ای سحرآمیز در طعم‌های مختلف استفاده کنید.

همچنین برای تزئین پاپس کیک ها، امکان استفاده از انواع اسپرینکلس های شکل دار متنوع در رنگ های مختلف وجود دارد.

که در این دستورالعمل اسپرینکلس قلبی قرمز مورد استفاده قرار گرفته است.